Do Ustawy Zamówienia Publiczne podczas ostatniej nowelizacji. wprowadzono tzw. instytucję „self- cleaning”.

Zakłada ona, że wykonawca może odzyskać uprawnienie do uczestnictwa w przetargu, jeśli udowodni zamawiającemu, że podjął środki gwarantujące w przyszłości eliminację działań będących podstawą wykluczenia.

Zgodnie z instytucją tzw. „samooczyszczenia” wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy (czyn nieuczciwej konkurencji, przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – czyli czyn, który wpłynął na wykluczenie wykonawcy z przetargu), uzna za wystarczające dowody przez niego przedstawione. Jakie to mogą być dowody?Więcej dowiecie się Państwo z mojego artykułu(link poniżej). Zapraszam serdecznie do lektury.
http://www.ppoz.pl/…/1396-rewolucja-w-zamowieniach-publiczn…