Współpraca

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

System godzinowy

Jest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:

  • bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym.
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.
  • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych – ten system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń wynikających z wystawionych faktur VAT dotyczących bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala naszym Klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.