Zbliża się sezon wakacyjny.  W związku z tym warto poznać swoje uprawnienia jeżeli zamiast udanego wypoczynku w obiecanych nam ofertą wczasową warunkach spotkało nas rozczarowanie.Niezależnie od tego, czy kupiliśmy wycieczkę tzw. „last minute”, czy w normalnym trybie, przysługuje nam możliwość złożenia reklamacji w sytuacji niewywiązania się organizatora imprezy z umowy.Podstawą prawna dochodzonego przez nas roszczenia będą w takim przypadku przepisy
o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania z kodeksu cywilnego. Ustawa o usługach turystycznych natomiast wprowadza przepisy szczególne uzupełniającą te reguły.

Istotne jest to, że Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki,
w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi (art. 16 b 1 ustawy o usługach turystycznych).  Jeżeli zaś chodzi o samą reklamację to niezadowolony turysta powinien ją złożyć  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu!

Często pojawiającą się niejasnością jest – do kogo powinniśmy złożyć reklamację , jeżeli wycieczkę wykupiliśmy u agenta, który pośredniczy jedynie w sprzedaży ułóg turystycznych?Otóż reklamację powinniśmy składać u organizatora imprezy turystycznej. Agenci bowiem nie odpowiadają za jakość wyjazdów wakacyjnych.

W piśmie reklamacyjnym należy wskazać między innymi:

  • nasze dane,
  • dane organizatora wycieczki,
  • dane dot. umowy, którą zawarliśmy z organizatorem wycieczki,
  • wady wyjazdu (np. niski standard pensjonatu, w którym nas zakwaterowano).
  •  załączyć dowody, potwierdzające przedstawione wady np. dokumentację fotograficzną.
  • wysokość żądanej od biura podróży kwoty odszkodowania.